Cat : 202006

Eagle claw shrimp

Latin name: Trachypenaeus curvirostris (Stimpson) English name: White-hair rough shimp Common na...